En kvinna som vattnar i sin trädgård.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Du som bor inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten- och avlopp har rätt att ansluta till det allmänna ledningsnätet. Även du som bor på landet utanför verksamhets­området kan ha möjlighet att ansluta din fastighet. Då upprättas ett avtal mellan dig och kommunen och du ansvarar för ledningsdragningen fram till kommunens huvudledning.

Du kan ansluta din fastighet till:

 • vatten (dricksvatten)
 • avlopp (spillvatten)
 • dagvatten (tak- och dräneringsvatten).

När du ansluter dig till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet förbinder du dig att följa de bestämmelser som står i kommunens Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) och att betala avgift enligt VA-taxan.

Förbindelsepunkt till fastigheten

Du äger och ansvarar för underhållet av alla ledningar som du har på din fastighet fram till förbindelsepunkten, det vill säga den punkt där du kopplar in dig på kommunens ledningsnät. Efter förbindelsepunkten börjar det allmänna ledningsnätet som VA- och avfallsavdelningen ansvarar för. Varje typ av ledning som kopplas till den allmänna anläggningen (vatten, avlopp eller dagvatten) ska ha en egen förbindelsepunkt.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område där det finns allmän vatten- och avloppsförsörjning. Inom området gäller kommunens Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) och avgifter enligt VA-taxan.

Tranås kommuns verksamhetsområden:

Anslutning inom verksamhetsområde

Om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet har du i de allra flesta fall rätt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Förbindelsepunkten mellan din fastighet och det allmänna ledningsnätet läggs vanligtvis 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Anslutning utanför verksamhetsområde

Utanför verksamhetsområdet beslutar kommunen i varje enskilt fall om anslutning till det allmänna ledningsnätet är möjlig. Om din servisansökan godkänns går det till på samma sätt som vid anslutning inom verksamhetsområdet. Skillnaden är att förbindelsepunkten läggs i anslutning till befintligt ledningsnät i stället för vid fastighetsgränsen och att ett avtal skrivs mellan dig och kommunen. Du ansvarar för och bekostar ledningsdragningen fram till förbindelsepunkten.

Här beskrivs processen för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Du som fastighetsägare ansvarar för att genomföra stegen i rätt ordning.

1. Tekniskt samråd

När du har lämnat in bygglovshandlingar kallar bygg- och miljöförvaltningen dig till ett tekniskt samråd, där du får all information som du behöver för din anslutning. Vid det tekniska samrådet får du följande handlingar:

 • Nybyggnadskarta
 • Blankett för servisanmälan
 • Tranås kommuns allmänna bestämmelser, ABVA
 • VA-taxa för Tranås kommun
 • Information om dag- och dräneringsvatten
 • Beräknad anläggningsavgift
 • Regler för utformning av vattenmätarplats
 • Informationsmaterial, Ta hand om ditt ledningsnät samt Bygga nytt, bygga om

2. Skicka in servisanmälan

För att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp är första steget att fylla i en servisanmälan. Skriv ut blanketten, fyll i den och mejla den till va@tranas.se eller skicka den till:

Tranås kommun
VA- avdelningen
573 82 Tranås

Det tar normalt ett par veckor innan du kan ansluta till kommunens ledningsnät från det att du lämnat in en komplett servisansökan.

3. Betala anläggningsavgiften

När servisansökan har kommit in till oss skickar vi en faktura på anläggningsavgiften och en förbindelsepunktkarta. Anläggningsavgiften ska vara betalt innan du får ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet.

4. Vatten under byggtiden vid nybyggnation

Kontakta VA- avdelningen om du bygger nytt och vill ha tillgång till kommunalt vatten under byggtiden, så kallat byggvatten.

5. Boka tid för besiktning av anslutningspunkten

Innan du får ansluta till ledningsnätet ska VA- avdelningen besikta anslutningspunkten. Kontakta oss i god tid för att bestämma tid för besiktning.

Vid besiktningen provtrycker vi vattenservisen och kontrollerar eventuella felkopplingar på dag- och spillvattenservisen. Dag- och dräneringsvatten får aldrig vara kopplade till spillvattenservisen. Endast personal från VA- avdelningen får manövrera servisventilen.

6. Installera vattenmätare och koppla in vattnet

Du ansvarar för och bekostar plats för vattenmätare, inklusive vattenmätarkonsol. Vattenmätarkonsolen ska sitta frostfritt och enligt kommunens regler för utformning av vattenmätarplats.

Krav på vattenmätarplats

När vattenmätarplatsen uppfyller samtliga krav ska du kontakta VA- avdelningen så att vi kan montera vattenmätare och öppna servisventilen. Från det datumet påbörjar vi debitering av brukningsavgiften, enligt Tranås kommuns VA-taxa. Brukningsavgiften består av en fast avgift och en rörlig del som motsvarar din vattenförbrukning.

Ska du dränera kring ditt hus? Behöver du byta ut eller lägga nya vatten- och avloppsledningar? Innan du börjar gräva eller borra i marken behöver du veta var ledningar och kablar finns idag.

Skicka en förfrågan om ledningsanvisning via webbtjänsten Ledningskollen.se för att få reda på vilka ledningar som finns på din tomt. Tjänsten är gratis att använda. Din fråga når alla ledningsägare som har ledningar eller annan infrastruktur i närheten av där du tänkt gräva.

Ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

VA- avdelningen kan märka ut befintliga servisledningar på din fastighet och ge råd om vad du behöver tänka på när du utför ledningsarbeten. Prata med oss innan du dränerar eller byter ut ledningar så har vi möjlighet att besikta kommunens del av ledningen som ansluter till din fastighet.

Kontakt

VA- avdelningen

E-post: va@tranas.se

Enhetschef rörnät
Telefon: 0140-688 84

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: