Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2022-05-10

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

10 maj 2022

Paragrafer

83-115

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv, stadshuset

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.