Teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-05-09

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

9 maj 2022

Paragrafer

64—81

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset, Tranås

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.