God man, förvaltare och förmyndare

Den som inte själv kan hantera sin ekonomi eller ta tillvara på sina rättigheter kan ha rätt till en god man eller förvaltare. Om du har frågor om god man eller förvaltarskap ska du vända dig till överförmyndarenheten i Tranås kommun.

Uppdraget som ställföreträdare

Gode män och förvaltare kallas gemensamt för ställföreträdare. Personen som har en god man eller förvaltare kallas huvudman. En god man eller förvaltare hjälper huvudmannen inom ett eller flera av följande områden:

  • Bevaka rätt: Söka bidrag skriva avtal, sälja hus och/eller företräda huvudmannen vid ett arvskifte.
  • Förvalta egendom: Betala räkningar, placera pengar i fonder och/eller fördela pengar till huvudmannen.
  • Sörja för person: Se till att huvudmannens medel kommer till hens nytta, att hen får en god omvårdnad och/eller har ett bra boende och goda levnadsvillkor.

En ställföreträdare kan även ha enstaka uppgifter exempelvis avveckla en lägenhet, sälja en fastighet eller bevaka huvudmannens rätt i ett dödsbo eller liknande.

En ställföreträdare hjälper inte huvudmannen med praktiska sysslor som att handla, följa med till läkaren, delta i sociala aktiviteter eller städa hens bostad. Behöver huvudmannen sådan hjälp ser ställföreträdaren till att hen får det, genom anhöriga, boendepersonal, hemtjänst eller en personlig assistent.

Skillnad mellan god man och förvaltare?

Att ha en god man är frivilligt och vid godmanskap har huvudmannen har kvar sin bestämmanderätt. Är godmanskap inte tillräckligt kan huvudmannen istället få en förvaltare.

Vid förvaltarskap har huvudmannen ingen bestämmanderätt i juridiska och ekonomiska frågor. Beslut om förvaltarskap kan fattas mot den enskildes vilja. Då detta är ett stort intrång i huvudmannens personliga integritet, är tingsrätten mycket restriktiv i sin bedömning.

Ansvar och tillsyn

För att bevaka att huvudmannens rätt tas tillvara utövas tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen sker i flera steg. I Tranås kommun utförs tillsynen i första hand av ansvariga tjänstemän på överförmyndarenheten.

I varje kommun finns därtill en politiskt tillsatt överförmyndare eller överförmyndarnämnd, med ansvar för kommunens tjänstemän. I Tranås kommun finns en överförmyndare och en ersättare:

  • Överförmyndare: Per Bergman (opolitisk)
  • Överförmyndarens ersättare: Håkan Joelsson (S)

Personerna väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år.

Överförmyndarens arbete granskas i sin tur av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bevakar att överförmyndaren följer reglerna i föräldrabalken, och att handläggningen sker på ett lämpligt och rättssäkert sätt. 

Möjlighet att lämna klagomål

Vid misstanke om att ställföreträdaren missköter sitt uppdrag, kan huvudmannen eller någon annan lämna ett klagomål till överförmyndarenheten. Klagomålet bör vara skriftligt.

Överförmyndaren utreder sedan klagomålet och beslutar om ifall någon åtgärd ska göras. Vid ett klagomål har ställföreträdaren alltid möjlighet att lämna ett yttrande.

För att lämna klagomål, kontakta överförmyndarenheten.

Kontakt

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndare@tranas.se
Telefon: 0140-683 21

Telefontider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30
Besökstider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30

Adress
Norra Storgatan 101
573 82  Tranås


Senast publicerad: