Nämnder

Nämnderna har hand om den verksamhet som beskrivs i respektive nämnds reglemente samt de frågor som följer av gällande lagstiftning. Nämnderna ansvarar även för de uppgifter som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen överlämnat till nämnderna.

Nämnder i Tranås kommun

I Tranås kommun finns sex nämnder:

Nämndernas uppgifter och ansvarsområden

Varje nämnd ska:

 • med uppmärksamhet följa de frågor som faller inom nämndens verksamhetsområde,
 • lämna kommunfullmäktige och kommunstyrelsen den hjälp och det stöd som de begär,
 • i sitt arbete beakta kommunfullmäktiges mål, strategier, program, policyer och beslut,
 • inom ramen för budgetarbetet utarbeta mål inom sitt verksamhetsområde som stödjer de
  kommunövergripande målen,
 • årligen upprätta och till fullmäktige lämna förslag till års- och flerårsbudget,
 • göra en långsiktig planering för utveckling av verksamheterna,
 • ansvara för att följa upp och utvärdera verksamheterna,
 • se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
 • se till att den interna kontrollen är tillräcklig,
 • samråda med berörd nämnd innan beslut tas i ärenden som berör annan nämnd,
 • besvara remisser som avser nämndens verksamhetsområde i de fall ärendet inte är av
  principiell karaktär,
 • se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten. Detta regleras i särskilt dokument gällande
  kommunfullmäktiges fördelning av arbetsmiljöuppgifter,
 • ansvara för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige
  fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Senast publicerad: