Information om vård och omsorg

Här finns information, frågor och svar om kommunens vård och omsorg.

Hög belastning på socialtjänsten

Den höga smittspridningen av covid-19 innebär att belastningen på socialtjänsten för närvarande är mycket hög. Detta kan påverka den kommunala servicen under den närmaste tiden. Det är stor sjukfrånvaro bland personalen inom socialtjänsten, framför allt i äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta, i kombination med att det är svårt att hitta vikarier, kan komma att innebära att brukare inte får samma service som vanligt.

Riktlinjer för besök och aktiviteter

Enligt Region smittskydd och vårdhygiens riktlinjer gäller följande för Lövstagården, Uvaberg, Ågränden och Östanå:

 • Besök sker bara om man är helt frisk och inte har några symtom. God handhygien (tvätta före och efter besöket) och erbjudande om att använda visir vid kontakt närmare än två meter. Visir finns att låna i lägenheterna.
 • Inomhusbesök sker i boendes lägenhet. Inga besök i allmänna lokaler och gemensamma samlingssalar. Anhöriga uppmanas att minimalt uppehålla sig i allmänna lokaler.
 • Kontakta avdelningen och meddela att ni planerar att komma på besök. Anledningen är att undvika trängsel och underlätta vid ev smittspårning.
 • Vi uppmuntrar till besök utomhus.
 • Aktiviteter och sammankomster som arrangeras av ex kyrkorna, studieförbunden, pensionärsföreningar sker både inom- och utomhus. Vid inomhus aktiviteter så är det viktigt att alla är friska och det finns möjlighet till handhygien samt att trängsel undviks.
 • Personalen använder visir eller munskydd i alla arbeten där inte avstånd på två meter kan säkerställas.

Information om vad som gäller på Råsvägen Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Kontinuerligt arbete sker med att säkra upp alla kommunens samhällsviktiga verksamheter utifrån de förutsättningar som krävs med tanke på coronaviruset.

Vi har en prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård.

På daglig basis prioriterar vi bort serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt och gör det istället vid ett senare tillfälle.

Vi bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.

 • Vi har tydliga rutiner (se nästa fråga) kring hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.
 • Besök ska anmälas i förväg.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndighetens och Region Jönköpings län har tagit fram.

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon och slemhinnor och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmanar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer som finns för både basala och skärpta hygienrutiner.

Basal hygien för region Jönköping Länk till annan webbplats.
Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 Länk till annan webbplats.

När sjukfrånvaron är högre kan det innebära att:

 • Vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vi kan behöva prioritera vilka insatser vi kommer att utföra. Det kan exempelvis innebära att du inte får hjälp med att städa lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, till exempel inköp.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Region Jönköpings län leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagning. De följer i sin tur de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Tester sker utifrån detta vid behov av både brukare och personal.

Vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att man ska arbeta som vanligt om man är frisk och stanna hemma om man har några som helst symtom på luftvägsinfektion. Det är särskilt viktigt bland dem som arbetar nära gamla och sjuka, just för att de är extra utsatta.

Läs mer om våra hygienrutiner under rubriken Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus ovan.

Kontakt

Socialtjänsten

E-post: socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: