Nya stambanor

Bra kommunikationer är avgörande för Tranås kommuns framtida utveckling. Nya stambanor är ett viktigt samhällsprojekt som möjliggör tillväxt och arbetstillfällen, nya etablerings­möjligheter, betydligt kortare restider och en omställning till ett mer hållbart resande.

Tranås kommun har genom Sverigeförhandlingen avtalat med staten om att den planerade höghastighetsbanan mellan Stockholm och Malmö samt Göteborg ska gå genom kommunen och inkludera en järnvägsstation. För Tranås kommun är bra kommunikationer avgörande för vår framtida utveckling. Det är en möjlighet att skapa tillväxt och arbetstillfällen, nya etableringsmöjligheter, betydligt kortare restider och en omställning till ett mer hållbart resande.

Vad händer nu?

I december 2022 beslutade regeringen att avbryta planeringen av nya stambanor i de centrala delarna av systemet, bland annat sträckan Linköping – Jönköping. Samtidigt har Trafikverket fortsatt ett uppdrag att se över och åtgärda kapacitetsbrister utmed stambanan och Region Jönköpings län arbetar även fortsättningsvis för att ett helt sammanhängande system med ny järnväg ska genomföras.

Mer information:

Trafikverket.se - nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö Länk till annan webbplats.

Region Jönköpings län - nya stambanor Länk till annan webbplats.

Tranås kommun ställer sig positivt till byggandet av nya stambanor och delar berörda regioner och kommunsers målbild att dessa ska kunna förverkligas så snabbt och smidigt som möjligt.

Bygg för hela Sverige

— Investera i hela Sverige, inte bara i storstäderna. Bygg hela järnvägssystemet samtidigt.

Nya stambanor ger förutsättningar för utveckling i regioner och kommuner mellan storstäderna och hela landet får bättre uppkoppling mot både storstäderna men också Europa och världen. De nya stambanorna måste byggas samtidigt för det är först när helheten står på plats som vi får full utväxling. Ett höghastighets­system bygger på att det finns långa sträckor att åka som i kombination med regional pendeltrafik blir ett komplett system.

Bygg för större arbetsmarknader

— Ökade arbetsmarknader ger möjlighet till pendling, tillväxt och kompetensförsörjning.

Med snabba förbindelser expanderar arbetsmarknads­regionerna och människors möjligheter att pendla till arbete och studier utanför bostadsorten blir möjliga. Höghastighetsjärnväg i ett område där 80 procent av Sveriges befolkning bor skapar alla möjligheter för hållbar tillväxt och både samhälls- och bostadsbyggandet kommer ta fart. Det kommer finnas fler arbeten att välja mellan och näringslivet får ökad tillgång till de kompetenser som behövs.

Bygg för mer kapacitet

— Det behövs mer plats på järnvägen för ökande persontrafik och omställning av godstransporter.

Att enbart rusta upp den befintliga järnvägen hjälper inte när kapaciteten är problemet. Med en ökande efterfrågan på godstransporter och en växande befolkning som vill och behöver kunna resa snabbt, säkert och hållbart måste utbudet anpassas därefter. En stor del av persontrafiken måste lyftas bort från befintliga spår för att ge plats för ökade godstransporter, både för ekonomins och miljöns skull.

Bygg för höga hastigheter

— Satsa på ett modernt system istället för föråldrad teknik och låga hastigheter.

De redan satta resmålstiderna behöver uppfyllas. Tågen för långa sträckor måste kunna gå i 320 km/h för att vara konkurrenskraftiga och ett överlägset alternativ till flyget. De regionala tågen kan då också köras snabbare vilket gör att systemet ger snabba resor, både kortare och längre. Bygg för en hållbar framtid, inte med föråldrad teknik och låga hastigheter.

Bygg för framtiden

— Investera för minskade utsläpp och omställning till fossilfria alternativ.

Kol- och kvävedioxidutsläppen måste minska och då krävs kraftfulla åtgärder. En utbyggnad av järnvägen minskar beroendet av vägtransporter och olja samt ökar möjligheten att nå klimatmålen. Under optimala förhållanden kan nya höghastighetsbanor leda till en nästan omedelbar klimatnytta. På bara några år kan klimatkostnaden för höghastighetsjärnvägen kompenseras bort genom minskade behov av flyg- och bilresor.

Kontakt

Mats Holmstedt, kommunstyrelsens ordförande
E-post: mats.holmstedt@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: