Ekonomi och budget

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda. Budgeten är kommunens årliga plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna ska användas till. Detta följs upp löpande under året och slutredovisas i årsredovisningen.

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeriktning, med ekonomiska ramar och mål för de kommande tre åren. Den omfattar all kommunal verksamhet och tydliggör nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten varje år.

Budgetuppföljningar

Kommunen och nämnderna följer upp budgeten med mål och ekonomi tre gånger om året; mars, maj och oktober.

Budgetuppföljningarna innehåller bland annat uppgifter om:

  • ekonomi – ekonomisk analys av drift och investeringar.
  • personal – viktiga händelser och aktiviteter.
  • verksamhet – ansvarsområden, viktiga händelser, målsättning för verksamheternas kvalitet, styrning för att uppnå kommunens inriktning för tillväxt samt framtida utmaningar.

Delårsrapporter

Kommuner måste enligt lag upprätta minst en delårsrapport varje år och Tranås kommun redovisar efter sista augusti sin delårsrapport. Detta är ett förenklat bokslut och inte lika detaljerat som årsredovisningen. Delårsrapporten granskas av kommunens revisorer och kommunfullmäktige tar beslut om delårsrapporten.

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller en övergripande information om den verksamhet som bedrivits av kommunen och de kommunägda bolagen under det gångna året. Årsredovisningen innehåller också information om kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat och ställning. Med kommunkoncernen avses kommunen och de kommunägda bolagen.

Utöver kommunens samlade årsredovisning framställer varje nämnd en egen verksamhetsberättelse med en mer utförlig beskrivning av den verksamhet som den egna nämnden ansvarar för.

Årsredovisningen granskas av kommunens revisorer och beslutas i kommunfullmäktige.

Bokslut i korthet

Bokslut i korthet är en lättillgänglig sammanfattning av årsredovisningen som skickas ut till alla hushåll i Tranås kommun i maj varje år.

Kommunfullmäk­tige och de kommunala bolagens styrelser har det övergripande ansvaret för hur finansverksamhe­ten bedrivs och att de finansi­ella ris­kerna kontrolleras och begränsas. I finanspoicyn anges ramar och riktlinjer för arbetet.

Två gånger per år, i samband med delårsrapport och årsbokslut, följs finansverksamheten upp i en finansrapport. Händelser av principiell betydelse rapporteras löpande.

Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomi@tranas.se
Telefon: 0140-683 27

Senast publicerad: