Akut social hjälp

Vart kan du vända dig för hjälp och stöd i olika akuta situationer?

Nationella larmnummer

Vid nödsituationer med akut fara för liv, egendom eller miljö, ring:
SOS Alarm 112

Fler viktiga telefonnummer finns på SOS Alarms webbplats  Länk till annan webbplats.

Socialjour

Kontakta Höglandets socialjour via SOS-Alarm 112 om:

  • ditt ärende är akut
  • socialkontoret har stängt.

Höglandets socialjour handlägger ärenden som rör socialtjänstens individ- och familjeomsorg, utanför ordinarie kontorstid. Det kan exempelvis handla om våld, missbruk, övergrepp eller om du misstänker att någon annan far illa. Det kan också gälla akut behov av ekonomiskt bistånd eller akut nattlogi.

Akuta psykiska problem

Om du själv eller någon i din närhet behöver akut psykiatrisk hjälp ska du kontakta en psykiatrisk akutmottagning. En sådan mottagning har öppet dygnet runt.

Hitta närmaste psykiatrisk akutmottagning på 1177.se  Länk till annan webbplats.

Om du står utan bostad till följd av en situation som du inte har kunnat råda över, till exempel vid brand eller nyttjandeförbud av bostaden (inte uppsägning av hyreskontrakt eller separation), får du i första hand själv ta hjälp av ditt privata nätverk både i och utanför orten för att undvika en akut situation.

Har du egna pengar ska de i första hand användas för att tillgodose behovet av boende genom till exempel rum på vandrarhem eller liknande.

Har du inte egna pengar kan du göra en ansökan om ekonomiskt bistånd hos stöd- och försörjningsenheten. En ekonomisk utredning och bedömning kommer då göras. Vid eventuellt beviljande av ekonomiskt bistånd är huvudprincipen att du själv ansvarar för att boka logi.

Behov av akut nattlogi betraktas som en nödsituation och ska ge skälig tid att på egen hand hitta ett annat boende.

Kontakt

Stöd- och försörjningsenheten

Telefon: 0140-686 80
Telefontider: måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—12.00.

Övriga tider via Tranås kommuns växel.
Telefon: 0140-681 00

Enligt lag ska varje kommun ha en plan för att hantera så kallade extraordinära händelser, exempelvis:

  • störningar i vattenförsörjningen
  • störningar i elförsörjningen, IT- och telekommunikationer och radio- och tv-sändningar
  • storm, snöoväder eller annan naturhändelse
  • allvarlig smitta, utsläpp av farliga ämnen
  • massflykt av asyl- och hjälpsökande till kommunen
  • hot om våld och terrorism
  • hot, risker, sårbarheter.

Flera insatser ska koordineras samtidigt och beslut måste kunna fattas snabbt. I dessa fall har kommunen möjlighet att kalla in en särskild krisledningsnämnd, vars uppgift är att samordna och hantera de uppgifter som kommunen enligt lag bär ansvar för i händelse av kris.

Utöver detta ska kommunen även arbeta förebyggande. Inför varje mandatperiod sammanställs därför en risk- och sårbarhetsanalys. Denna ska ge kunskap om de hot, risker och sårbarheter som kan påverka kommunens olika funktioner i händelse av kris.

Kontakt

Tranås kommun

E-post: tranas.kommun@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: