För dig som är god man eller förvaltare

Samlad information till dig som är god man eller förvaltare.

Checklista till dig som är nybliven god man/förvaltare

 • Informera huvudmannen och dennes närstående om ditt uppdrag.
 • Undersök om huvudmannen har rätt till olika bidrag eller bistånd.
  • Kontakta myndigheter, banker, hyresvärd med flera.
  • Legitimera dig som ställföreträdare med hjälp av registerutdraget du fått.
 • Redovisa huvudmannens tillgångar och skulder.
  • Använd blanketten Tillgångsförteckning.
 • För löpande kassabok och skapa rutiner för posthantering.
  • Om aktuellt, anmäl Särskild postadress till Skatteverket.
 • Vid frågor kontakta:

Arvode

Som god man eller förvaltare har du rätt till arvode. Arvodet betalas ut en gång per år.

Överförmyndarenheten beslutar om arvodets storlek och om vem som ska betala arvodet. Bedömningen grundar sig på årsräkningen och din redogörelse för utfört uppdrag. För att bedömningen ska bli rättvis är det viktigt att du beskriver din arbetsinsats noggrant.

Huvudmannen ska betala arvodet om:

 • hens tillgångar överstiger två prisbasbelopp, eller
 • hens inkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp.

I övriga fall betalar kommunen arvodet. Det går att göra undantag vid särskilda skäl. Även om huvudmannen ska betala arvodet, betalas det ut till dig från Tranås kommun. Vi fakturerar sedan huvudmannen.

Är du missnöjd med ett arvodesbeslut kan du överklaga till tingsrätten.

Kostnadsersättning och resor

Som god man eller förvaltare har du rätt till ersättning för utgifter som är nödvändiga för ditt uppdrag, exempelvis porto, telefon och kopiering. För att få ersättning krävs ett underlag som visar att kostnaden är skälig.

Du kan även få ersättning för nödvändiga resor som du gjort i ditt uppdrag. Har du flera huvudmän ska du i möjligaste mån samordna dina resor. För resor med bil är den skattefria ersättningen 18,50 kronor per mil. För att få ersättning för resor med allmänna kommunikationer behöver du uppvisa kvitto.

Tillgångar och skulder

Vid inledningen av varje nytt uppdrag ska du som ställföreträdare göra en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. Detta gäller inte om du tar över ett uppdrag efter en annan ställföreträdare.

Använd blanketten Tillgångsförteckning.

Årsräkning

Som ställföreträdare redovisar du varje år hur du förvaltat huvudmannens ekonomi under året. Det gör du via en så kallad årsräkning. Årsräkningen lämnas till överförmyndarenheten senast den 1 mars. Kom ihåg att bifoga underlag, exempelvis kontoutdrag, årsbesked, kvittenser med mera.

Använd blanketten Årsräkning och sluträkning.

Redogörelse

Utöver den ekonomiska redovisningen ska du även redogöra för huvudmannens situation och för de åtgärder du gjort under året. I redogörelsen gör du även din begäran om arvode samt fyller i en körjournal, om du haft resekostnader under året.

Använd blanketten Redogörelse och begäran om arvode.

Om reglerna kring när det krävs samtycke och tillstånd för dig som ställföreträdare.

Samtycke från huvudmannen — vid godmanskap

Vid godmanskap ska huvudmannen som regel samtycka till dina handlingar. För löpande utgifter, eller om samtycke inte kan inhämtas på grund av huvudmannens tillstånd, krävs inget samtycke. Detta bör i så fall styrkas med hjälp av ett läkarintyg.

Agerar du utan samtycke när detta egentligen krävs, kan dina handlingar förklaras ogiltiga och du riskerar även att bli skadeståndsskyldig gentemot huvudmannen.

Kravet på huvudmannens samtycke gäller inte vid förvaltarskap.

Samtycke/tillstånd från överförmyndaren — vid större åtgärder

Såväl gode män som förvaltare behöver tillstånd från överförmyndaren för att utföra följande åtgärder för huvudmannens räkning:

 • Göra uttag från ett överförmyndarspärrat bankkonto.
 • Köpa aktier, andra värdepapper, kapital- och pensionsförsäkring och/eller andra placeringsformer för huvudmannens medel.
 • Låna ut huvudmannens medel.
 • Ta lån för huvudmannens räkning, om huvudmannens egendom ställs som säkerhet.
 • Köpa, byta, sälja, pantsätta och inteckna fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Agera vid arvskifte, bodelning eller avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.

För att ta ut pengar från ett spärrat konto krävs samtycke från överförmyndaren.
Är du god man ska även huvudmannen godkänna uttaget.

Tillstånd från överförmyndaren krävs även för tillgång och placering av huvudmannens tillgångar, då alla dessa är överförmyndarspärrade. Detta gäller även för medel på VP-konton, fondkonton och depåer.

För att ansöka om uttag från spärrat konto, använd blanketten: Ansökan om uttagstillstånd.

För köp av aktier, fonder och obligationer med huvudmannens medel gäller särskilda regler och principer enligt föräldrabalken. Detta för att förhindra spekulation och riskfyllda placeringar av huvudmannens medel. Samtycke från överförmyndaren krävs i de flesta fall, se nedan.

Aktier

Vid köp av aktier för huvudmannens räkning krävs samtycke från överförmyndarnämnden.

Huvudprincipen är att huvudmannens medel ska placeras på ett sätt som skyddar deras bestånd och ger skälig avkastning. Saknar du djupare kunskap om värdepappershandel bör du anlita en specialist hos en bank eller värdepappersbolag.

Obligationer

För köp av obligationer för huvudmannens räkning krävs inget samtycke från överförmyndaren, såvida obligationen är utfärdad/garanterad av:

 • stat eller kommun
 • Sveriges allmänna hypoteksbank
 • Svenska skeppshypotekskassan
 • bank eller ett kreditmarknadsföretag, enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Fonder

För att placera huvudmannens medel i olika värdepappersfonder krävs inget samtycke från överförmyndaren — i de flesta fall. Kontakta överförmyndarenheten för mer information.

Nationella fonder och specialfonder

För att placera huvudmannens medel i nationella fonder och specialfonder krävs samtycke från överförmyndaren. Detta då dessa fonder anses vara mer riskfyllda än övriga värdepappersfonder.

För att låna pengar för huvudmannens räkning, eller på annat sätt medföra att hen sätts i skuld, krävs samtycke från överförmyndaren. Detta gäller även i de fall du ingår borgensförbindelse för huvudmannen eller för en annan persons räkning.

Samtycke från överförmyndaren krävs även för att få låna ut huvudmannens medel. Som ställföreträdare måste du kunna motivera för överförmyndaren på vilket sätt som utlåningen kommer huvudmannen till nytta.

Att bevaka den enskildes del i dödsbo innebär bland annat att förrätta bouppdelning, delta i boutredning eller fördela dödsboets egendom. Detta blir vanligen aktuellt när huvudmannen har rätt till arv efter en anhörig, förutsatt att det ingår i ditt uppdrag som ställföreträdare att bevaka huvudmannens rätt.

För vissa åtgärder krävs samtycke från överförmyndaren:

 • för att fördela dödsboets egendom.
 • vid försäljning av en fastighet eller bostadsrätt som tillhör dödsboet.
 • för att ingå avtal om sammanlevnad i ett oskiftat dödsbo, eller
 • då särkullbarn önskar avstå från sitt arv, till förmån för en efterlevande make.

Läs mer i broschyren Att bevaka den enskildes del i dödsbo.

För samtycke, använd blanketten Ansökan om samtycke vid egendomsfördelning, arvsskifte och/eller bodelning.

Köp eller försäljning av bostad

Som ställföreträdare bevakar du huvudmannens rätt vid köp och försäljning av en bostad. Det är därför viktigt att göra huvudmannen och dennes anhöriga involverade i beslutet. Skulle huvudmannen sakna förmåga att förstå innebörden av bostadsbytet, fattar du som ställföreträdare beslut. Här bör du inhämta ett läkarutlåtande.

För att få köpa eller sälja en bostadsrätt eller fastighet för huvudmannens räkning krävs samtycke från överförmyndaren.

Använd blanketten Ansökan om samtycke till åtgärd — fastighet, bostadsrätt m.m.

Till din ansökan bifogar du relevanta handlingar. Exempel på handlingar framgår på ansökningsblanketten. Handläggare på överförmyndarenheten handlägger ansökan och beslut fattas av överförmyndaren. Vid samtycke gäller beslutet i sex månader från beslutsdatum.

Ska huvudmannen ta över ett lån krävs ett särskilt samtycke från överförmyndaren.

Vid en bostadsförsäljning rekommenderas att du alltid anlitar en mäklare. Bevaka att bostaden bjuds ut på den öppna marknaden. Bifoga budgivningsprotokoll och övriga köpehandlingar till din ansökan om samtycke hos överförmyndaren.

Sker försäljningen utan mäklare ska två oberoende värderingsmän värdera bostaden. Försäkra dig om att villkoren (till exempel köpesummans storlek) är godtagbara. Samråd med huvudmannen.

När försäljningen är klar skickar du in bevis på insättningen samt kopia på betalningen (om sådan finns) till överförmyndarkansliet. Se till att summan sätts in på ett av huvudmannens överförmyndarspärrade konton.

Skriv även anteckningar om vilka åtgärder du gjort samt körjournal och liknande.

Flytta från hyresrätt

Som god man/förvaltare är du spindeln i näten om/när huvudmannen flyttar. Du bevakar huvudmannens rätt men utför inget praktiskt arbete. Se bland annat till att uppsägningen görs skriftligen och i tid.

Har huvudmannen nära anhöriga som önskar hjälpa till med flytt och städning ska detta ske i samråde med dig och huvudmannen. Det är viktigt att anhöriga inte tar saker mot huvudmannens vilja.

För flytt och städning kan du även ta hjälp av en flyttfirma, auktionsfirma eller uppköpare av bohag. Saknar huvudmannen medel för att bekosta detta, ska du i god tid undersöka möjligheterna till ekonomiskt bistånd.

Läs mer om ekonomiskt bistånd

Vad behövs i det nya boendet?

Som god man/förvaltare ser du även till att huvudmannen har vad hen behöver i sitt nya boende. Här samråder du i första hand med huvudmannen, men om möjligt även med nära anhöriga.

Vill du inte längre vara god man/förvaltare kan du avsäga dig uppdraget. Skicka in en begäran om entledigande till överförmyndarenheten. Du har kvar ditt uppdrag tills dess att överförmyndaren har förordnat en ny ställföreträdare, eller tills tingsrätten beslutat om att uppdraget ska upphöra.

Efter att ditt uppdrag har upphört ska du lämna en sluträkning till överförmyndarenheten inom en månad. Sluträkningen ska innehålla en redogörelse för hur du förvaltat huvudmannens medel under det löpande året, fram till det att ställföreträdarskapet upphörde.

Du ska spara de underlag och kvitton som gäller ditt uppdrag tills dess att tiden för att väcka talan om skadestånd gått ut. Dt innebär att du sparar dessa i tre år, och efter det skickar du handlingarna till den som är behörig att ta emot dem. Det kan till exempel vara:

 • Huvudmannen, om ställföreträdarskapet har upphört.
 • Ny ställföreträdare, vid byte av ställföreträdare.
 • Dödsboet, om huvudmannen avlidit.

Avlider din huvudman meddelar du detta till överförmyndarenheten. Ditt uppdrag upphör den dag som huvudmannen avlider. Du har en månad på dig att inkomma med en sluträkning.

Kontakt

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndare@tranas.se
Telefon: 0140-683 21

Telefontider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30
Besökstider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30

Adress
Norra Storgatan 101
573 82  Tranås


Senast publicerad: