En industriarbetare som kollar på några rör.

Avloppsvatten från företag

För att industrier och verksamheter ska få släppa ut avloppsvatten i det kommunala ledningsnätet krävs särskild prövning. Verksamhetsutövaren ska kunna visa att vattnet är fritt från skadliga ämnen.

Avloppsvatten från verksamheter och industrier kan innehålla tungmetaller, fett, olja och andra miljöfarliga ämnen eller ha ett pH-värde som avviker från normalt avloppsvatten. Att släppa ut sådant vatten till det kommunala avloppsledningsnätet kan störa reningsprocessen i avloppsreningsverket eller skada ledningsnätet.

VA- avdelningen bestämmer om verksamheten får vara ansluten till det kommunala avloppsledningsnätet. Om spillvattnet innehåller farliga ämnen och inte kan behandlas i reningsverket ska det renas i egen reningsanläggning eller tas om hand som farligt avfall.

Många av de kemikalier som används i samhället innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Du som företagare kan bidra till att minska mängden farliga ämnen i avloppsvattnet genom att välja produkter och råvaror med minsta möjliga miljöpåverkan.

Produkter med stor miljöpåverkan kan vara:

  • tvätt- och rengöringsmedel
  • konserveringsmedel
  • rostskyddsmedel
  • algbekämpningsmedel.

Vid behov ska de omhändertas som farligt avfall eller renas med bästa möjliga teknik.

Vissa branscher har krav på att rena avloppsvattnet internt innan det kan släppas till det kommunala avloppsledningsnätet. Det gäller till exempel fordonstvättar, livsmedelsverksamheter och ytbehandlingsindustrier. Enligt miljöbalken ska bästa möjliga teknik användas för intern rening.

Svenskt Vatten har tagit fram en broschyr med kortfattad information om verksamheter som kan omfattas av särskilda krav.

P95 — Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Länk till annan webbplats.

Farligt avfall

Farligt avfall får inte släppas ut i det kommunala avloppsledningsnätet. Exempel på farligt avfall är:

  • förbrukade processbad
  • spillolja
  • förbrukad kylarglykol
  • färg- och limrester
  • skurvatten från industri (om inte provtagning visar att det är ofarligt).

Oljeavskiljare

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare installerad. Det gäller till exempel bilparkeringar, bensinstationer och bilverkstäder. För fordonstvättar finns krav på ytterligare rening efter oljeavskiljaren, eftersom spillvattnet innehåller höga halter av metaller.

Oljeavskiljaren ska tömmas vid behov, men minst 1–2 gång per år. Tömning får endast ske av en entreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall.

Kontakta VA- och avdelningen om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet. Om du vill veta mer om oljeavskiljare finns det ett informationsdokument nedan att läsa, det finns även möjligheter att hämta en tryckt variant på Tranås Direkt.

Fettavskiljare

 Fett som spolas ner i avloppet kan ställa till stora problem. Fettet stelnar och fastnar i rören, vilket kan leda till stopp och översvämningar. Livsmedelsverksamheter ska därför ha en fettavskiljare installerad om halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter.

Fettavskiljaren ska tömmas regelbundet för att fungera bra. För många verksamheter betyder det minst fyra gånger per år eller oftare. Om tömningen sker för sällan förlorar fettavskiljaren sin funktion och ledningarna sätts igen. Risken finns också att fettet bryts ned så att det bildas gaser och luktar illa.

Kontakta VA- avdelningen om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet. Om du vill veta mer om fettavskiljare finns det ett informationsdokument nedan att läsa, det finns även möjligheter att hämta en tryckt variant på turist- och servicekontoret Tranås direkt.

Dagvatten kan föra med sig föroreningar från en verksamhet eller industri. Om dagvattnet innehåller höga halter av föroreningar ska det renas inom fastigheten innan det avleds till recipient.

Någon form av fördröjning kan vara lämpligt för att minska risken för översvämning och höga flöden nedströms. Undersök alltid vilka möjligheter som finns att ta hand om dagvattnet lokalt.

Vissa dagvattenanläggningar inom planlagt område ska anmälas till bygg- och miljöförvaltningen. Anmälningsplikt gäller också om du ändrar en befintlig dagvattenanläggning på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

Vad är en dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning används för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient. Dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar är exempel på dagvattenanläggningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Dagvatten som avleds inom detaljplanelagt område räknas som avloppsvatten om det avvattnar mer än någon eller några specifika fastigheter, enligt 9 kapitlet 2 § i miljöbalken. Om du anlägger en ny dagvattenanläggning eller om du ändrar en befintlig, behöver du anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen utifrån bestämmelserna i 13 § eller 14 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmäl din dagvattenanläggning

När du fyller i din anmälan behöver du bland annat bifoga en karta som visar anläggningens placering och det avvattnade området, en ritning av anläggningen och en beskrivning av dimensioneringen, samt rutiner för skötsel och underhåll. Observera att du ska beskriva hela anläggningen, inklusive till exempel rör, diken och infiltrationsytor.

Kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen om du har frågor om din anmälan eller om du är osäker på om du behöver skicka in en anmälan.

Vad händer sedan?

När du har anmält din dagvattenanläggning registrerar vi din anmälan. Efter att din anmälan är komplett påbörjar vi handläggningen. Vi kommer att fatta ett beslut som innehåller krav på vissa försiktighetsåtgärder för anläggandet och driften av anläggningen.

När du anmäler en anläggning får vi möjlighet att i framtiden kontrollera att du har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som det var tänkt. Syftet med kontrollerna är att skydda sjöar, vattendrag och grundvatten.

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan.

Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen

Projekt som innebär arbete eller byggande i befintliga vattenområden räknas som vattenverksamheter och i de flesta fall behöver du anmäla dem till länsstyrelsen. Det kan alltså innebära att du behöver anmäla din anläggning både till bygg- och miljöförvaltningen och till länsstyrelsen innan du kan börja bygga den.

I vissa fall behöver du söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.

Om vattenverksamheter på länsstyrelsens webb Länk till annan webbplats.

Strandskyddsdispens behöver sökas separat

Om din anläggning ligger inom strandskyddat område behöver du även söka en strandskyddsdispens för dagvattenanläggningen. En sådan ansökan handläggs också av oss på bygg- och miljöförvaltningen.

Här kan du läsa mer om strandskyddsdispenser

Kontakta kommunen omedelbart vid olyckshändelser eller störningar som leder till utsläpp av störande eller farliga ämnen. Det gäller utsläpp av till exempel syror, lösningsmedel, metaller, oljor eller andra produkter som kan skada ledningsnätet, pumpstationer, avloppsreningsverket eller miljön.

Kontakta även räddningstjänsten om det finns risk för explosion eller behövs sanering.

Kontakt

VA- avdelningen

E-post: va@tranas.se

Miljöingenjör
Telefon: 0140-681 40

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: