Översiktsplan

Översiktsplanen är en färdplan för framtiden. Den redovisar i grova drag hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för bebyggelse och infrastruktur och hur de allmänna intressena ska tas tillvara. Översiktsplanen utgår från kommunens tillväxtmål och utvecklingsplan.

Översiktsplanen ger vägledning för myndighetsbeslut och talar om vilka avsikter kommunen har med ett visst område eller i en viss fråga. En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Däremot är den vägledande när kommunen fattar beslut i tillståndsärenden.

Den nu gällande översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige i Tranås den 13 juni 2022 och är helt digital.

Via länken nedan kan du ta del av översiktsplanens olika delar. Här finns även olika länkar och tips om hur man navigerar och hittar det man är intresserad av i de olika delarna. Det går också att ladda ner översiktsplanen som utskrivbar PDF med en text- och en kartdel.

Ta del av översiktsplanen här Länk till annan webbplats.


Dokumentation av processen

Innan översiktsplanen kan antas genomgår förslaget en process med samråd och granskning där invånare, myndigheter, företag, föreningar med flera kan lämna synpunkter. I den slutliga granskningen inkom 76 yttranden från myndigheter, grannkommuner, politiska partier, nämnder, organisationer och privatpersoner. Några av de yttranden som inkom är också i form av namnlistor.

Efter genomförd granskning har delar av förslaget till ny översiktsplan omarbetats och därefter överlämnats till kommunfullmäktige som den 13 juni 2022 beslutade att anta den nya översiktsplanen.
Hela processen finns också dokumenterad i den digitala översiktsplanen.

Här kan du ladda ner granskningsutlåtande där det också framgår vilka ändringar som gjorts samt en sammanställning av alla inkomna synpunkter med kommentarer.

Granskningsutlåtande för nedladdning Länk till annan webbplats.

Inkomna synpunkter med kommentarer för nedladdning Länk till annan webbplats.

Förutom enskilda synpunkter har det också kommit in ett antal namnlistor som berör föreslagna bostadsområdena Junkaremålens backar, Romanäs och Löverhult.

Namnlistor för nedladdning Länk till annan webbplats.

I förslaget till översiktsplan ska Länsstyrelsens granskningsyttrande redovisas separat.

Länsstyrelsens granskningsyttrande för nedladdning Länk till annan webbplats.

Det går även att ta del av den tidigare granskningsversionen i sin helhet via nedanstående länk:

Översiktsplan – granskningsförslag för nedladdning Länk till annan webbplats.


Planeringsstrategi – uppföljning av översiktsplanen

Under den första halvan av varje mandatperiod ska kommunfullmäktige följa upp och ta ställning till översiktsplanens aktualitet i en så kallad planeringsstrategi. Detta ersätter det som tidigare kallades aktualitetsprövning och syftet är ökad kontinuitet i den översiktliga planeringen.

Tranås kommuns översiktsplan antogs i juni 2022 och är således relativt färsk, men även om knappt två år passerats sker förändringar som kan påverka planens aktualitet och som därför behöver värderas. Den samlade bedömningen är att gällande översiktsplan är fortsatt aktuell och att planeringsförutsättningarna inte har förändrats i den omfattning som skulle krävas för att påbörja en ny översiktsplan

Att ta fram en planeringsstrategi innebär i sig inte en ändring av översiktsplanen såvida inte detta särskilt beslutas med hänsyn till planens aktualitet. I planeringsstrategin redovisas större förändringar som kan påverka genomförandet och vilken planering som prioriteras de kommande fyra åren inom ramen för den gällande översiktsplanen.

Planeringsstrategin antogs av Kommunfullmäktige 2024-02-19.

Planeringsstrategi för nedladdning Pdf, 819.9 kB.


Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Telefon: 0140-681 68

Senast publicerad: