Detaljplanering

Tranås stad och alla tätbebyggda områden inom kommunen är detaljplanerade. För dessa områden finns en gällande plan som styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut. En detaljplan är juridiskt bindande och gäller till dess den ändras eller ersätts av en ny.

Vad innehåller en detaljplan?

Detaljplanen redovisar allmänna platser, kvartersmark och vattenområden, samt gränserna för dessa. En detaljplan kan behöva ändras när det till exempel ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

En detaljplan består av:

  • plankarta med tillhörande bestämmelser
  • planbeskrivning
  • fastighetsförteckning

Planprogram

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen ta fram ett planprogram som utreder förutsättningar och visioner för ett större område. Planprogrammet ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor och anger utgångspunkter och mål för de detaljplaner som sedan upprättas inom området.

Planprogrammet skickas på samråd för att få in synpunkter från andra förvaltningar, myndigheter och boende i området. På så sätt får kommunen ett bredare beslutsunderlag inför det fortsatta arbetet.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Kontakt

Avdelning

E-post: tranas.kommun@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: