En högtryckstvätt som tvättar en blå bil.

Tvätta bilen

Tvätta din bil i en biltvätt där det smutsiga tvättvattnet tas om hand på ett miljövänligt sätt. Du får inte tvätta bilen på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatser, eftersom miljöfarliga ämnen då rinner rakt ut i vattendrag och sjöar.

Tvätta bilen i en biltvättsanläggning

Tvätta din bil i en tvätthall eller automatisk biltvätt. Alla biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk som renar det smutsiga tvättvattnet.

Bilschampon och avfettningsmedel innehåller kemikalier som är skadliga för vattenlevande organismer. Använd miljömärkta produkter där det är tillåtet att ta med produkter själv. De kan lättare brytas ner i reningsverk och i naturen.

Varför får jag inte tvätta bilen på gatan?

När du tvättar din bil följer tungmetaller, olja, rester från däck och vägbana och kemikalier med tvättvattnet. Om du tvättar på gatan eller garageuppfarten rinner det förorenade tvättvattnet ner i dagvattenbrunnen och direkt ut i vattendrag och sjöar, där det kan skada människor och miljön.

Enstaka tvättar på gräsmatta eller grus

Du får spola av din bil från lera, grus och damm om bilen står på gräsmatta eller grusplan på din egen tomt – men inte på asfalt. Om du tvättar på gräsmatta eller grus fastnar de giftiga ämnena i det övre jordlagret och kan oftast bindas eller brytas ner.

Du får tvätta bilen på detta sätt under förutsättning att:

  • vattnet inte rinner direkt till gatubrunn, dike, vattendrag eller sjö
  • det inte finns vattentäkter i närheten.

Det bästa är att undvika tvättkemikalier helt när du tvättar bilen på din tomt, även om du får använda miljömärkta rengöringsmedel och bilschampon. Avfettningsmedel är inte tillåtna. Fordon som används i yrkesmässig verksamhet får bara spolas av.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: