En diskho med rinnande vatten.

Enskilt avlopp

I områden där det inte finns möjlighet att ansluta till det kommunala avloppslednings­nätet krävs att du har ett enskilt avlopp. Du ansvarar för att din avloppsanläggning fungerar och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen. Innan du anlägger ett nytt avlopp eller ändrar på en gammal anläggning ska du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos bygg- och miljönämnden

Med enskilt avlopp menas alla typer av avlopp som ligger i områden där det inte finns möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsledningsnätet. Fastigheter utanför tätbebyggt område har oftast någon form av eget avlopp.

Ha koll på ditt avlopp

Du som har enskilt avlopp ansvarar för att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen. Orenat avloppsvatten bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag. Det finns också en risk att bakterier och virus förorenar dricksvattnet för dig eller en granne.

Läs om hur du tar hand om ditt avlopp på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

Ta hand om ditt avlopp och kontrollera att det fungerar som det ska. På så sätt blir reningen bättre och du förlänger avloppets livslängd.

Kontakta alltid bygg- och miljöförvaltningen om du planerar att göra någon förändring med ditt avlopp. Många åtgärder kräver att du gör en anmälan eller söker tillstånd.

För att få anlägga ett enskilt avlopp eller ändra på en befintlig anläggning måste du söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden om:

  • du ska ansluta en vattentoalett, eller
  • huset ligger inom 300 meter från sjöar eller vattendrag.

Ansök om tillstånd

Ansök om tillstånd genom att fylla i blanketten Ansökan/anmälan om avledning av avloppsvatten till liten avloppsanläggning. Se anvisningar på blanketten om vilka handlingar du ska bifoga till din ansökan. Du får inte påbörja arbetet förrän du har fått ett beslut om tillstånd från kommunen.

Ibland räcker det med en anmälan

Om du ska ansluta endast bad-, disk- och tvättvatten (alltså inte toalett) till avloppet och fastigheten ligger mer än 300 meter från sjöar och vattendrag, räcker det att du gör en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Det kan krävas en bygganmälan om du ändrar vatten- eller avloppsinstallationer i en byggnad eller inom en tomt. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Skriv ut karta/situationsplan över din fastighet Länk till annan webbplats.

Det finns många olika lösningar för enskilt avlopp. Vilket avloppssystem som passar bäst beror på vilka förutsättningar som finns på din tomt. Några vanliga lösningar är:

  • slamavskiljare med infiltration eller markbädd
  • kretsloppsanpassat avlopp
  • minireningsverk
  • sluten tank med vanlig vattentoalett.

Tranås kommun ger tillstånd till installation av sluten tank endast vid särskilda skäl, till exempel som en tillfällig lösning i väntan på att kunna ansluta till kommunalt vatten och avlopp. En tillfällig lösning bör gälla i max fem år.

Det är ditt ansvar att ta hand om avloppsvattnet på ett sådant sätt att det inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Alla enskilda avlopp ska uppfylla kraven för normal eller hög skyddsnivå. Vilken skyddsnivå som gäller avgörs i det enskilda fallet. Det innebär att omständigheterna på platsen kan ställa krav på hög skyddsnivå, även om din fastighet ligger inom ett område med normal skyddsnivå, eller tvärtom. Kontakta kommunens bygg- och miljöförvaltning för att höra vad som gäller för dig.

Om grundkrav och skyddsnivåer på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

Om din fastighet ligger i ett område där det finns kommunalt vatten och avlopp är det vanligtvis inte tillåtet med enskilda avloppsanläggningar. Är det praktiskt eller ekonomiskt orimligt att ansluta till det kommunala ledningsnätet kan du i undantagsfall få tillstånd att anlägga ett enskilt avlopp.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Du får installera vattentoalett i ditt fritidshus om fastigheten är ansluten till något av följande:

  • Kommunalt avlopp.
  • En gemensam avloppsanordning som är dimensionerad för minst fem hushåll och uppfyller kraven för aktuell skyddsnivå för området.
  • En enskild avloppsanordning som uppfyller kraven för hög skyddsnivå och främjar ett kretslopp av näringsämnen (kretsloppsanpassat avlopp).

För att minska risken för negativ miljöpåverkan tillåter kommunen inte nyinstallation av vattentoaletter vid fritidsboende i övriga fall.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: