Farligt avfall från hushåll

Privatpersoner kan lämna kemikalier, batterier, lampor, elektronik och annat farligt avfall på Norraby återvinningscentral, miljöstationen i Gripenberg eller i de miljöskåp som finns i flera livsmedelsbutiker. Det farliga avfallet tas om hand på ett säkert sätt.

Som privatperson kan du lämna farligt avfall på Norraby återvinningscentral eller på miljöstationen i Gripenberg. För företagare och verksamheter gäller andra regler än för hushåll.

Läs om hur du som företagare ska hantera farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Ett avfall klassas som farligt om det är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Farligt avfall är till exempel:

  • kemikalier
  • oljor
  • batterier
  • elektronik
  • färger och färgrester
  • lösningsmedel
  • växtskyddsmedel.

Lämna lampor och batterier i mataffären

Glödlampor, batterier och mindre småelektronik (max 12 centimeter i diameter) kan du lämna i miljöskåpet Samlaren. Samlaren finns vid flera livsmedelsbutiker i kommunen.

Lämna lågenergilampor till återvinningscentralen

I lågenergilampor finns det kvicksilver. Lämna förbrukade lampor till Norraby återvinningscentral som farligt avfall.

Häll inte ut farligt avfall i avloppet

Häll inte ut målarfärg, olja, lösningsmedel eller andra kemikalier i avloppet. Reningsverken är inte byggda för att få bort miljö- och hälsoskadliga ämnen. De farliga ämnena riskerar att följa med avloppsvattnet ut i Svartån eller hamna i slammet som produceras i reningsverken och sedan sprids på åkermark.

Läs om vad du får och inte får spola ner i avloppet

Var tar det farliga avfallet vägen?

Det farliga avfall som tas om hand i Tranås hämtas av JRAB och transporteras till behandlingsanläggningar för respektive avfallsslag.

Kontakt

Norraby återvinningscentral

E-post: avc@tranas.se
Telefon: 070-690 18 53
Adress: Svampgatan 4

Senast publicerad: