Grävtillstånd

Kontakta gatuavdelningen om du ska gräva i gator, torg, parker eller gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare.

Tillstånd för att gräva

Om du planerar att gräva på kommunens mark måste du kontakta gatuavdelningen för att få ett godkännande till åtgärden. Du som ska gräva ska redovisa hur du tänker lösa eventuella störningar i trafiken, i första hand för gående och cyklister.

Om arbetet hindrar fordonstrafiken kan det krävas en tillfällig lokal trafikföreskrift för att få genomföra åtgärden. Lokala trafikföreskrifter utfärdas av trafikingenjör på gatuavdelningen.

Marken ska återställas

Efter grävningen ska marken återställas i det skick som den var före grävningen. Återställningen utförs av kommunen men bekostas av dig som beställt grävningen, enligt fastställd avgift. Vi tar ut dubbla asfaltspriset för att återställa asfalt som är nyare än två år. Efter utfört arbete ska beställning gällander återställning skickas till gatumailen, se nedan kontaktruta.

Akuta grävningar

Vid akuta grävningar — till exempel vattenläckor eller kabelbrott — får du påbörja grävning direkt utan att söka tillstånd. Kontakta gatuavdelningen så snart som möjligt för att anmäla arbetet, senast nästkommande dag.

Om det akuta arbetet påverkar trafiken måste du själv informera polisen, räddningstjänsten, ambulansen och länstrafiken om att det är begränsad framkomlighet på platsen.

Journummer

Kontakt

Gatuenheten

E-post: gatapark@tranas.se

Trafikingenjör
Måndag - fredag 8.00 - 13.00
Telefon: 0140-686 84

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: