Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av vägar, gångbanor och allmänna platser. Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla fritt från snö och is på trottoaren utanför din tomt.

Snöröjning

Snöröjningen påbörjas enligt kriterierna nedan, kan variera lite beroende på om det är blöt- eller pudersnö. Oftast startar snöröjningen när snöfallet avtagit.

  • Huvudgator startar normalt när det kommit ca 3 centimeter snö, vardag som helg.
  • Lokalgator startar normalt när det kommit ca 7 centimeter snö, vardag som helg.
  • Cykelvägar startar normalt när det kommit ca 3 centimter snö, vardag som helg.

Personal från gatu-, park- och griftegårdsavdelningen sköter snöröjningen på kommunala gator och allmänna platser, tillsammans med entreprenörer. Det är lättare att röja snö när det är lite trafik. Därför plogar vi helst tidigt på morgonen.
Hur lång tid varje sträcka tar beror på snömängdo ch om det är blötsnö eller pudersnö. I sitt tar det runt 6-8 timmar att snöröja ett område. När alla sträckor är det dags för de mindre maskinerna att finputsa kring övergångsställen och platser där det är svårt att komma åt för de större maskinerna.

Snövallar

Snö som skottas bort från trottoarer och gator bildar en snövall. Huvudregeln för snövallar på trottoarer och gång- och cykelvägar är att merparten av snövallen ska ligga på bilvägen.

Skymmande snövallar i gatukorsningar är ett problem som Gatu-, park- och griftegårdsavdelningen försöker lösa så fort som möjligt. Trafiktäta och centrala delar prioriteras.

Halkbekämpning

Sandningen startar i samband eller senast direkt efter att snn är röjd. Vid halkbekämpning använder vi tumlat bergkross för att sanda vägarna. Vägsalt använder vi bara om det är extremt halt och vid temperaturer ner till 6 minusgrader. Vi saltar bara prioriterade vägar. I undantagsfall kan även övriga vägar saltas om det behövs ur trafiksäkerhetssynpunkt och för att minska förseningar i busstrafik och lastbilstransporter. Exempel på extrem halka är barfrost, underkylt regn eller små mängder snö som packas till ett tunt lager is.

Fastighetsägares ansvar

Det är alltid du som fastighetsägare eller villaägare som ansvarar för att skotta, sanda och sopa trottoarer utanför din fastighet. Det är inte tillåtet att skotta ut snö på gatan.

På en gata där förhållandet råder med att det finns en vinge anlagd. Vingens funktion är att säkerställa att avrinnen av dagvatten leds bort från fastigheten utmed gator och fram till en dagvattenbrunn. Du som fastighetsägare behöver inte skotta denna vinge för gångtrafikanter. Du som fastighetsägare ansvarar dock alltid för att avfallshantering och postservice kan utföras på ett för uppdragen säkert vis, genom att skotta och sanda för dessa ändamål.

Om du av någon anledning inte kan sköta snöröjning och halkbekämpning utanför din fastighet eller villa på egen hand är det ändå ditt ansvar att det blir gjort. Om olycksfall inträffar på grund av att snöröjning och halkbekämpning inte skötts ordentligt kan du som fastighetsägare eller villaägare bli skadeståndsskyldig.

Snö vid garaguppfarten efter plogning

I möjligaste mån försöker gatu-, park- och griftegårdsavdelningen hålla uppfarterna rena från snö när vi plogar gator och vägar. Men snösträngar kan ändå uppstå och det ansvarar du som fastighetsägare eller villaägare för att ta bort.

När våren kommer ska du som fastighetsägare rengöra trottoaren utanför ditt hus.
Läs mer om detta under Sandupptagning och sopning.

Kontakt

Gatuenheten

E-post: gatapark@tranas.se

Kundtjänst
Måndag - fredag 8.00-12.00
Telefon: 0140-683 45

Driftsfrågor arbetsledare
Måndag - fredag 8.00 - 16.00
Telefon: 0140-682 60

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: