Bygganmälan

Om du har ett en- eller tvåbostadshus finns vissa undantag från kravet på bygglov. Det kan räcka med en bygganmälan. Invänta startbesked från bygg- och miljönämnden innan du påbörjar åtgärden.

Vissa byggnadsåtgärder kräver inte bygglov, men du kan ändå behöva göra en anmälan till kommunen. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på vad som gäller för åtgärden du ska göra.

När krävs en bygganmälan?

Du ska göra en bygganmälan om du planerar att:

 • Uppföra, bygga till eller ändra ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter, så kallat attefallshus.
 • Göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter.
 • Riva hela eller delar av en byggnad som inte kräver rivningslov.
 • Uppföra en nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Ändra bärande delar i byggnadens konstruktion, eller göra ändringar som påverkar planlösningen avsevärt.
 • Installera eller väsentligt ändra på hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation.
 • Installera eller väsentligt ändra anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Göra ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.
 • Göra underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Göra nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk.

Om bygganmälan på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kostar en bygganmälan?

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen via e-post för att få reda på vad just ditt ärende kostar att handlägga.

Åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan

Under vissa förutsättningar behöver du varken bygglov eller bygganmälan för följande åtgärder:

 • uteplats
 • skärmtak
 • friggebod
 • fasadändringar.

Om bygglovsbefriade åtgärder på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan behöva grannarnas tillstånd

Om du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du skriftligt godkännande från de grannar som berörs. Det gäller oavsett om åtgärden kräver bygganmälan eller inte. Använd blanketten ”Grannemedgivande”.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: