Avloppsreningsverk

I Tranås kommun finns två avloppsreningsverk, ett i Tranås och ett i Adelöv. Reningsverken tar emot och renar vatten från hushåll, företag och verksamheter.

Reningsverken är byggda för att rena avloppsvatten från skräp, organiskt material, kväve och fosfor. En stor del av det skräp som fångas upp i reningsverket borde aldrig ha spolats ner i avloppet, till exempel våtservetter, bomullspinnar, plast och hushållspapper. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper kan du hjälpa oss att minska belastningen på reningsverken och därigenom kostnaderna för reningen.

Reningsprocessen i ett avloppsreningsverk kan delas in i fyra delar och består av:

  • Grovrening
  • Mekanisk rening och kemisk tillsats
  • Biologisk rening
  • Efterpolering

Grovrening

Vid grovreningen passerar vattnet genom ett galler som fångar upp föremål som är större än 3 millimeter. Grus och rens som blir kvar tvättas. Vattnet rinner sedan ner i ett sandfång, där man tillsätter fällningskemikalier som ska bilda flockar som kan avskiljas.

Mekanisk rening och kemisk tillsats

I försedimenteringsbassängerna sjunker partiklar till botten och avskiljs som slam.

Avloppsvattnet innehåller fosfor. Om fosfor släpps ut i naturen bidrar det till övergödning. För att avskilja fosfor tillsätts metallsalt. Mindre partiklar fälls ut och flockar bildas som avskiljs som slam.

Biologisk rening

Vattnet innehåller fortfarande föroreningar i form av organisk substans, exempelvis fett och kolhydrater. Vattnet renas med hjälp av naturliga mikroorganismer som äter upp föroreningarna. I den biologiska reningen omvandlas kväve i avloppsvattnet till kvävgas.

Mikroorganismerna är känsliga. Därför är det viktigt att du inte häller ut farligt avfall i avloppet.

Efterpolering

Efter den biologiska reningen får fasta partiklar sjunka till botten och vattnet fortsätter ut via Svartån till sjön Sommen.

Illustration av processen vid Tranås reningsverk.

Illustration av Kjell Färnemyhr över reningsprocessen vid Tranås avloppsreningsverk.

I Adelöv renas avloppsvattnet i ett minireningsverk där organiska föroreningar samt kväve och fosfor avskiljs. Efter rening släpps vattnet via markinfiltration för naturlig avrinning. Det sedimenterande slammet transporteras till Tranås avloppsreningsverk för omhändertagande.

Den bottensats som blir kvar när avloppsvattnet har renats kallas för slam. I Tranås rötas slammet. Metangasen som bildas vid rötningen används till uppvärmning. Slammet skickas sedan i väg och används som till exempel växtskikt vid deponitäckningar eller sprids på åkermark.

Vi tar emot skolklasser eller andra grupper som vill komma till Tranås reningsverk för att lära mer om hur avloppsrening fungerar.

Kontakta VA- avdelningen via e-post för att boka ett studiebesök.

Kontakt

VA- avdelningen

E-post: va@tranas.se

Enhetschef VA-verk
Telefon: 0140-688 43

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: