Anpassad grundskola

I anpassade grundskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna uppfylla grundskolans kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier.

Vad är anpassad grundskola?

Den anpassade grundskolan är ett alternativ till grundskola för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning. Undervisningen anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Utbildningen ska ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

För att en elev ska bli mottagen i den anpassade grundskolan krävs att eleven inte når kunskapskraven och att det beror på en intellektuell funktionsnedsättning. Kommunen gör en utredning för att ta reda på om barnet har rätt att gå i anpassad grundskola.

Utredningen består av fyra olika bedömningar:

  • pedagogisk bedömning
  • psykologisk bedömning
  • social bedömning
  • medicinskt utlåtande.

Syftet med bedömningarna är att ge en så bred bild av elevens inlärningssvårigheter som möjligt.

Beslut om rätt till anpassad grundskola

När utredningen är klar lämnar ett särskilt team, som består av psykolog, läkare, specialpedagog och kurator, en rekommendation till rektor och vårdnadshavare. I samråd med vårdnadshavare fattar rektor beslut om eleven ska tas emot i anpassad grundskola eller inte.

Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inriktning ämnen

Elever i årskurs 1–3 som bedöms kunna läsa ämnen i anpassad grundskola kan göra det integrerat i den ordinarie grundskolan. Eleven tillhör sin grundskoleklass och får stöd utifrån sina behov. Stödet kan se olika ut beroende på elevens förutsättningar och behov.

Om elevens behov gör det svårt att tillgodogöra sig undervisning i grundskoleklassen, kan eleven undervisas i anpassad grundskola 1–9 på Junkaremålsskolan.

Elever i årskurs 4–6 som bedöms läsa ämnen i anpassad grundskola går i en anpassad grundskoleklass på Junkaremålsskolan. Elever i årskurs 7–9 som bedöms läsa ämnen i anpassad grundskola går i en anpassad grundskoleklass på Junkaremålsskolan.

Om en elevs behov och förutsättningar visar att eleven kan gå individintegrerad, kan vårdnadshavare önska detta. Det är kommunen som fattar beslutet.

Inriktning ämnesområden

Elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i den anpassade grundskolans ämnen, kan läsa med inriktning mot ämnesområden.

Istället för enskilda ämnen läser eleverna efter fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

En elev som bedöms läsa efter ämnesområden får sin skolgång vid anpassad grundskola 1–9 på Junkaremålsskolan.

Efter avslutad skolgång i anpassad grundskola får eleverna ett intyg om den utbildning de har gått igenom. Eleven eller elevens vårdnadshavare kan begära att intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme som visar elevens möjligheter att studera.

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i den anpassade grundskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9, samt när ett ämne har avslutats.

Som betyg används beteckningarna A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet.

Kontakt Anpassad grundskola

Adress

Junkaremålsskolan
Sofia Dahlbergs gata 1
573 37 Tranås

Rektor

Karin Göransson
E-post: karin.goransson@tranas.se
Telefon: 0140-684 06

Specialpedagog

Marie Segersson
Telefon: 076-724 72 06
E-post: marie.segersson@tranas.se

Skolsköterska

Emelie Mårtensson
Telefon: 0140-684 47   
E-post: emelie.martensson@tranas.se

Skolkurator

Karin Wahlström
Telefon: 0140-684 39
E-post: karin.wahlstrom@tranas.se

Skolpsykolog

August Magnusson (PTP)
Telefon: 0140-688 29
E-post: august.magnusson@tranas.se

Senast publicerad: