Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Planen ska förebygga samt motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling så som mobbning. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt ovan kränker en elevs eller persons värdighet. Bedömningen utgår alltid från individens personliga upplevelser.

Vux Tranås värdegrund

 • Utbildningen på Vux Tranås syftar till att elever skall inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska också främja utveckling och lärande (Skollagen 1 kap. 4§).
 • Utbildningen utgår från ett demokratiskt förhållningssätt och ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande värden som innebär att alla människor har lika värde.
 • Utbildningen ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Undervisningen ska vara icke-konfessionell och bedrivas med ett professionellt förhållningssätt.
 • Utifrån var och ens behov och förutsättningar ska utbildningen vara likvärdig och kännetecknas av stor flexibilitet.
 • Verksamheten ska karakteriseras av delaktighet och ett tryggt och tillåtande klimat.
 • Verksamheten ska vara en del av samhället.

Diskrimineringsgrunder

Kön
Mål: All verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
Aktivitet: Material för diskussioner kan bland annat hämtas från aktuella händelser. Dessa kan vara rapporterade i media och kan användas inom många ämnen.

Etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning
Mål:
Ingen ska behöva känna sig utanför eller illa behandlad utifrån olika etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattningar.
Aktivitet: Vara observant och reagera på om kränkande och diskriminerande aktiviteter och handlingar förekommer i skolan.

Funktionsnedsättning
Mål:
Alla ska kunna delta i undervisningen och ingen ska behöva känna sig utanför.
Aktivitet: Se till att elever med särskilda behov får adekvata hjälpmedel, utökad tid vid prov/ skrivningar, inläst material, muntliga prov/ skrivningar mm

Sexuell läggning/könsöverskridande identitet eller uttryck
Mål:
Jobba för ökad förståelse och kunskap för olika sexuella läggningar och könsöverskridande identitet.
Aktivitet: Vara aktivt observant på eventuella diskriminerande handlingar och kränkningar. Verka för att seriöst informationsmaterial får spridas på skolan

Ålder
Mål:
Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett ålder.
Aktivitet: Blanda elevgrupper och verka för att alla kommer till tals

Förebyggande åtgärder

Arbete med aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande genom ett fortlöpande arbete i fyra steg, undersöka, analysera, åtgärda samt utvärdera och följa upp.

Det främjande arbetet sker kontinuerligt i verksamheten både som en del av undervisningen och i bemötandet av alla som vistas på Vux Tranås. För att detta arbete ska utvecklas och förbättras sker följande:

 • Personalen kompetensutvecklas regelbundet för att bättre kunna motverka diskriminering och annan kränkande behandling, samt för att kunna hantera fall då diskriminering och/eller annan kränkande behandling förekommit på ett professionellt sätt.

 • Verksamheten organiseras så att allas förutsättningar, villkor och intressen tas tillvara oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

 • Personalen har återkommande diskussioner kring normer och attityder på arbetsplatsträffar och i arbetslagen.

 • Normer och värderingar ges fortlöpande utrymme i undervisningen och diskuteras i samtliga klasser på skolan.

 • En elevenkät genomförs varje läsår för att mäta elevernas trygghet och deras psykosociala hälsa på skolan, samt risker för diskriminering och kränkande behandling.

 • Elevintervjuer med mentor/lärare genomförs varje läsår för att mäta elevernas trygghet och trivsel på skolan.

 • Alla elever får information om likabehandlingsplanen, diskriminering och kränkande behandling vid början av sina studier. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig för alla på hemsidan och på lärplattformen Itslearning.

 • Likabehandlingsplanen revideras och upprättas årligen. Föregående års plan utvärderas och mål och förbättringsåtgärder diskuteras i undervisningsgrupper, arbetslag och beslutas i ledningsgruppen.

Rutiner som syftar till att upptäcka och motverka diskriminering och kränkande behandling

 • Skolledningen informerar all personal och elever vid varje terminsstart om likabehandlingsplanen, även vid nyanställning.

 • Under en studiedag vid terminsstart diskuteras planen med all personal.

 • Vid varje kursstart informerar mentor nya elever om skolans arbete mot kränkande behandling

 • Planen diskuteras vid varje studeranderåd tillsammans med skolledningen.

 • Elevenkät angående trivsel och trygghet sker en gång under läsåret anonymt av eleverna

 • Personalen är uppmärksam i våra gemensamma ytor tex vid vårt café och andra gemensamma platser

 • Rutiner diskuteras på lagledarmöten och arbetsplatsträffar och diskuterar aktuella frågor runt planen som behöver lyftas

 • På studeranderåden diskuteras löpande frågan om trivsel och trygghet för att fånga upp aktuella frågor.

Uppföljning

Mål: Skapa förutsättningar för att skapa trivsel och trygghet för eleverna på skolan

 • Utifrån den enkät som eleverna gör varje läsår fånga upp, utvärdera och åtgärda det som framkommer från enkäten.

 • Via individuella samtal mellan elev och mentor/lärare fånga upp elevernas tankar och idéer i dessa frågor.

 • Utifrån de resultat som framkommit diskutera och analysera innehållet på lagledarmöten tillsammans med skolledare.

 • Dessa resultat kan sen leda till att planen revideras om så krävs.

 • Revidering sker med skolledning och lagledare i juni på inplanerad mötestid.

 • Likabehandlingsplanen fastslås sedan i samband med terminsstart tillsammans med personal och skolledning.

Kontakt

Senast publicerad: